Działalność

Home / Działalność

W działalności społeczno-wolontariackiej oraz krwiodawstwa, Oddział Rejonowy PCK w Gdyni, kieruje się uzgodnionymi, opartymi na przepisach zawartych w Statucie PCK wytycznymi:

Polski Czerwony Krzyż, jako członek Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, jest częścią składową Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Przestrzega Statutu Ruchu, Konstytucji Federacji i uchwał organów Ruchu. W swej działalności kieruje się zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego oraz Podstawowymi Zasadami Ruchu, którymi są:

HUMANITARYZM

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, wysiłki w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

BEZSTRONNOŚĆ

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.

NEUTRALNOŚĆ

W celu zachowania powszechnego zaufania Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz – w każdym czasie – w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

NIEZALEŻNOŚĆ

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe, służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności, pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.

DOBROWOLNOŚĆ

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągania jakiejkolwiek korzyści.

JEDNOŚĆ

W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swoją humanitarną działalnością obszar całego kraju.

POWSZECHNOŚĆ

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obejmuje swoją działalnością cały świat.

Zadania

Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii, języka lub poglądów politycznych.

Dla osiągnięcia tego celu Polski Czerwony Krzyż w szczególności:

 • wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskową i cywilną służbę zdrowia, zgodnie z postanowieniami Konwencji genewskich z 1949 r., Protokołów dodatkowych z 1977 r. i 2005 r. oraz prowadzi działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych;
 • upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i współpracuje z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie jego poszanowania;
 • prowadzi – na zlecenie państwa – Krajowe Biuro Informacji określone przepisami Konwencji genewskich;
 • upowszechnia zasady i ideały Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
 • wykonuje zadania humanitarne wynikające z uchwał organów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
 • prowadzi działania na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi;
 • niesie pomoc ofiarom i poszkodowanym w klęskach żywiołowych i katastrofach w kraju, a także za granicą, oraz przygotowuje społeczeństwo do właściwych zachowań w przypadku ich wystąpienia;
 • działa na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, prowadzi szkolenia w tym zakresie oraz szkolenia z pierwszej pomocy;
 • prowadzi działalność charytatywną, realizuje zadania z pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze, prowadzi placówki interwencji kryzysowej oraz działa na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 • prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • prowadzi działalność w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym oraz prowadzi działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem pomocy i działań na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i upowszechniania zasad bezpiecznych zachowań;
 • upowszechnia tradycje narodowe oraz działa na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, prowadzi działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działa na rzecz odtwarzania więzi rodzinnych zerwanych w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych i migracji;
 • prowadzi działalność wychowawczą i wypoczynkową na rzecz dzieci i młodzieży, wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną, sport, turystykę, krajoznawstwo i rekreację;
 • organizuje i prowadzi placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne, wypoczynkowe, rehabilitacyjne, lecznicze oraz inne – dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • rozwija działalność wśród dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK;
 • prowadzi szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu;
 • pozyskuje, szkoli i organizuje personel i wolontariat niezbędny do realizacji zadań PCK;
 • prowadzi działalność i współpracuje z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, wspomagając rozwój społeczności lokalnych;
 • realizuje inne zadania zgodne z celem PCK, a w szczególności zlecone przez organy administracji publicznej.

Działalność, którą na co dzień się para OR, w oparciu o w/wymienione wytyczne jest opisana w dziale Historii Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni